Gestió de projectes internacionals

BAa té més de 20 anys d’experiència en la gestió de programes i projectes d’assistència tècnica d’organismes multilaterals en el sector del desenvolupament, amb especialització en projectes finançats per la Unió Europea (UE) i el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) a la regió d’Amèrica Llatina i el Carib

Principals sectors d’especialització:

Democratització i governabilitat

Enfortiment institucional i reforma de l’Estat, incloent-hi l’Administració pública i l’Administració de justícia, consolidació de la societat civil i de l’estat de dret, promoció i protecció dels drets humans, processos electorals, resolució de conflictes, construcció de la pau i seguretat ciutadana.

Gènere

Incorporació de la perspectiva de gènere en organitzacions i projectes, interseccionalitat, transversalitat i equitat de gènere. Anàlisi d’organitzacions, diagnosi, disseny, execució i avaluació de plans d’igualtat en organitzacions i administracions públiques. Lluita contra la desigualtat de gènere i la violència masclista.

Desenvolupament social i educació

Inclusió social i protecció de grups vulnerables, desenvolupament local, educació formal i no formal, formació professional i capacitació (VET), mercat laboral i reinserció sociolaboral i polítiques migratòries.

Desenvolupament econòmic i urbà

Polítiques de desenvolupament del sector privat, promoció de PIMES i comerç, integració econòmica regional.

Noves tecnologies de la informació, tecnologies i serveis digitals, mobilitat i serveis urbans, SMART cities.

Medi ambient i canvi climàtic

Adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Entorns urbans sostenibles i ciutats resilients.

Comunicació i visibilitat

Disseny i execució d’estratègies de comunicació i sensibilització de projectes, elaboració i implementació de campanyes de comunicació i visibilitat i organització d’esdeveniments.

20 anys d’experiència en licitació i implementació de projectes internacionals

Més de 200 projectes finançats per la UE i el BID a 120 països

Àmplia experiència com a líder de consorci en totes les fases del projecte

Experiència recent com a líder de consorci en projectes a Amèrica Llatina i el Carib:

  • 5Servicios de Consultoría para el Diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicación del Programa Ciudad Mujer (CEDIMU) en la República Dominicana para el Banco Interamericano de Desarrollo (2023-2024)
  • 5Análisis de la situación de los servicios de atención y protección a víctimas de trata de personas y de la situación de la trata de personas en trabajo forzado en América Latina y Caribe financiado por el el Banco Interamericano de Desarrollo (2021-2022)

Contractes Marc d’Ajuda Externa

Al llarg dels seus 20 anys d’experiència en el sector de la cooperació internacional al desenvolupament, BAa ha estat adjudicatària de 8 contractes marc multi-anuals de provisió d’assistència tècnica per facilitar la implementació de l’ajuda externa de la Unió Europea i del Parlament Europeu, proporcionant una ràpida mobilització de serveis de consultoria en totes les fases del cicle de projecte, identificació, formulació i avaluació, amb més de 200 projectes implementats a 120 països.

Licitació a Fons Multilaterals

BAa ofereix serveis d’assessorament i acompanyament en processos de licitació pública dels principals organismes multilaterals, principalment la Unió Europea (UE), el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) i el Banc Mundial (BM). Els serveis cobreixen tot el procediment, des de la identificació de convocatòries i la conformació de consorcis, a la preparació de la documentació tècnica i administrativa per a Expressions de Interès, així com l’elaboració d’ofertes tècniques i financeres, inclosa la redacció de metodologies, la conformació d’equips de consultoria i l’elaboració de pressupostos