Política de qualitat

L’activitat que BAa Consultors (Base Assistència i Assessorament Consultors SL) es considera d’acord amb la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001, sent:

Consultoria d’assistència tècnica especialitzada en formulació, avaluació i gestió de projectes internacionals.

La declaració de la Política recull com a línies mestres:

1. Encaminar el nostre treball a satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients. Volem oferir una consultoria de qualitat amb la major eficàcia possible i contribuir a la millora en els nostres clients.

2. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients, realitzant per a això l’avaluació i aplicació d’aquests requisits.

3. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat.

4. Implantar els indicadors i objectius de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i garantir el servei i el nivell de qualitat desitjat pels nostres clients.

5. Realitzar una acurada selecció dels i les consultores i la resta de les persones treballadores i fomentar la seva formació per tal d’augmentar el nivell de coneixements dels nostres professionals i crear valor afegit al nostre servei. Implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

6. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en la mesura possible aquests riscos i reduint els avaluats.

7. Consolidar el procés de millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades a BAa Consultors. El nostre Sistema de Gestió ha de ser actiu, adaptar-se als canvis de la societat i millorar contínuament amb la implantació d’accions que augmentin la confiança el client en el nostre servei de Consultoria.

8. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

9. Ser respectuosos amb el medi ambient reduint els consums, i la producció de residus.

La Direcció de BAa Consultors fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats i empleades, proveïdors i per les altres parts interessades.

El sistema de Qualitat es manté a el dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. A més, aquesta política de qualitat és el marc de referència dels objectius plantejats per l’organització any rere any.

En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

La Direcció

28 de juny de 2022