Serveis en totes les fases del projecte

Assistència Tècnica Multilateral

Som especialistes en gestió de programes i projectes d’Assistència Tècnica d’organismes internacionals, cobrint totes les fases del cicle de projecte, des de la formulació a la implementació i avaluació.
Entre els principals sectors d’especialització destaquen:

Democratització i Governabilitat
Enfortiment institucional i reforma de l’Estat, incloent Administració Pública, Administració de Justícia, consolidació de la Societat Civil i de l’Estat de Dret, promoció i protecció dels Drets Humans, processos electorals, resolució de conflictes, construcció de la pau i seguretat i lluita contra el crim organitzat.
Gènere
Incorporació de la perspectiva de gènere a organitzacions i projectes, interseccionalitat, transversalitat i equitat de gènere. Anàlisi d’organitzacions, diagnosi, disseny, execució i avaluació de Plans d’Igualtat en organitzacions i Administracions Públiques. Lluita contra la desigualtat de gènere i la violència masclista.
Desenvolupament Social, Educació i Ocupació
Inclusió social i protecció de grups vulnerables, desenvolupament local, educació formal i no formal, formació professional i capacitació (VET), mercat laboral i reinserció sociolaboral i polítiques migratòries.
Desenvolupament Econòmic i Regional
Polítiques de reforma i desenvolupament del sector privat, promoció del comerç, integració econòmica regional i suport a PIMES.
Infraestructures, i Desenvolupament Urbà
Noves tecnologies de la informació i la comunicació, tecnologies i serveis digitals, observació de la Terra, mobilitat, infraestructures i serveis urbans, entorns urbans sostenibles i ciutats resilients, SMART cities.
Comunicació i visibilitat
Disseny i execució d’estratègies de comunicació i sensibilització de projectes, elaboració i implementació de campanyes de comunicació i visibilitat per a difondre l’acció exterior de la Unió Europea, organització d’esdeveniments, publicitat en premsa escrita, en radio i en televisió.

Serveis de Consultoria

Prestem els següents serveis de consultoria per a organismes públics, fundacions i entitats privades:
Licitacions a projectes
Assessorament i acompanyament en els processos de licitació pública de conformitat als procediments aplicables pels principals ens de finançament multilateral incloent Unió Europea (UE), Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), Banc Mundial (BM) i Banc Asiàtic de Desenvolupament (BAsD), entre d’altres; els serveis comprenen: identificació de convocatòries, formació de consorcis, preparació de documentació tècnica i administrativa per a Expressions d’Interès, elaboració d’ofertes tècniques i financeres conforme als termes de referència i als requisits de la convocatòria, incloent redacció de metodologies, identificació d’equips professionals i elaboració de pressupostos.
Convocatòries de subvenció
Tramitació de convocatòries de subvenció per a l’Administració Pública, fundacions i entitats privades, amb coneixement específic de programes finançats per la Unió Europea, tals com Horizon 2020, incloent SME, LIFE, Urban Innovative Actions, Interreg i URBACT. Identificació de convocatòries de subvenció, anàlisi de requisits i procediments aplicables, cerca d’entitats per conformar consorcis, suport en la redacció de propostes de projecte i en la preparació de la documentació acreditativa pertinent.
Gestió de Fons Europeus
Suport a la gestió administrativa i comptable de projectes adjudicats; anàlisi del plec de condicions, termes de referència i normativa aplicable, disseny i elaboració d’eines i documentació de gestió tals com guies d’implementació, time sheets, cronogrames, fitxes de control, plans de treball i monitoreig pel seguiment de l’implementació d’activitats, redacció i tramitació de contractes i acords de consorci així com l’elaboració d’informes de progrés i de justificació de despeses.
Plans d’Igualtat
Anàlisi d’organitzacions, diagnòstic, disseny, execució i avaluació de Plans d’Igualtat en Organitzacions i Administracions Públiques. Protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.